مهدی درویشی

طراحی‌های استارتاپ ویکند دانشگاه علوم پزشکی بابل BUMS