میدانید جواب بعضی سوالات به سادگی به دست نمی‌آیند و حتی به سختی هم بدست نمی‌آیند شاید اصلا جوابی ندارند و پاسخ آن صرفا دید و بینش ما نسبت به آن سوال است. در این برگه سوالاتم را مینویسم تا جوابی نسبی برای آن پیدا کنم و یک نشانه کوچک یا معرفی یک کتاب یا مبحث از طرف شما باعث خوشحالی من میشود.

  • وقتی میخوابیم چه اتفاقی میوفتد؟
  • بعد از مرگ چه میشود؟
  • منیت وجودی ما چیست؟
  • روح دقیقا چیست؟
  • خواسته های ما با ذهن ما جداست؟